Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Keet Support

Artikel 1 Toepassingsgebied

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Keet Support partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop‑ of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Keet Support uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor                                          eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Keet Support.

De verplichtingen Keet Support gaan nooit verder dan door Keet Support schriftelijk is bevestigd.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

Alle schriftelijke aanbiedingen van Keet Support zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is  Keet Support gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij Keet Support mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en Keet Support de aanvaarding van het aanbod beiden hebben bevestigd.

Artikel 4 Medewerking door cliënt

Client zal Keet Support steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

Client staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Keet Support verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

Artikel 5 Uitvoering

Keet Support neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. 

Keet Support zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van Keet Support  bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 Wijzigingen

Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd.

Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Keet Support .

Indien naar het oordeel van Keet Support een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is Keet Support bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 Tarieven

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief overeenkomen.

De tarieven staan vermeld op de website of worden in overleg anders overeengekomen.

Artikel 8 Prijs en betaling

Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Keet Support aan te wijzen bankrekening.       

Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Keet Support is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van Keet Support dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

Keet Support is vrijgesteld van BTW o.g.v. artikel 25 Wet OB.

Artikel 9 Termijnen

Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van ‑ of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Keet Support schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Keet Support ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht

Bij overmacht worden de leverings‑ en andere verplichtingen van Keet Support opgeschort. In dat geval is Keet Support verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Keet Support zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Keet Support kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs‑, verkeers‑ en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Keet Support bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Keet Support gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Keet Support beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

De totale aansprakelijk van Keet Support wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

De aansprakelijkheid van Keet Support wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt Keet Support onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en 
Keet Support ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

Keet Support is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Keet Support, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. 

Buiten de in artikel 11 genoemde aansprakelijkheid rust op Keet Support geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Keet Support niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 12 Annulering

Keet Support behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi‑)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Keet Support kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Keet Support de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Beëindiging

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Geschillen

Alle geschillen tussen Keet Support en cliënt die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

Artikel 16 Garantie

Keet Support geeft na het voltooien van de reparatie een garantie waarvan de termijn op de factuur staat vermeld. De garantietermijn gaat in op de factuurdatum.

Op schoonmaak c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met
bliksem- , water-, zand-, val-, of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk het tegendeel is afgesproken.
Er wordt geen garantie gegeven op producten waar reeds door de opdrachtgever of derden aan is gewerkt.

Artikel 17 Slotbepaling

Keet Support  is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

Client is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keet Support .

Chat openen
Hoi, welkom op mijn website. Kijk gerust even rond en als u vragen hebt dan hoor ik het graag.